Memòries curs 2002. 2003 IES GUILLEM COLOM CASASNOVAS

 

INDEX.

 

 

Memòria general del departament d’hoteleria.

 

Memòria Elaboració i Productes Culinaris

 

Memòria Iniciació Professional.

 

Memòria Rebosteria.

 

Memòria Tècniques Bàsiques de Servei.

 

Memòria Ofertes Gastronòmiques.

 

Memòria tutoria 2 cuina

 

Memòria tutoria Iniciació professional

 

Memòria FCT d’Iniciació Professional.

 

Memòria FCT de Cicle formatiu de Cuina.

 

 

Anexes actes avaluacions

 

Anexe activitats extraescolars.

 

 

 


Memòria departament

1.- Dades professorat.

 

 

Des del mes de setembre de 2002 al mes de juny de 2003, la composició del departament d’hoteleria pel que fa a professorat s’ha mantengut així.

 

 

Iniciació professional.

 

 

 

Pep gonzàlez.

Fol

 

 

Optativa de restauració 4 art ESO

 

 

Cicle formatiu de cuina 2on.

 

 

 

2- Dades Alumnat.

 

 

3- Valoració de la programació i compliment de la mateixa ( A cada una de les programacions. A continuació)

 

 

4- Metodologia i recursos emprats ( els de la programació)

 

 

 

5- Propostes per al curs vinent.

 

 

 

 

Proposta d’horari de professorat i hores d’activitats per al curs 2003-2004.

 

 

 

 

Iniciació professional.

 

9 hores de matèries bàsiques.

15 hores de formació específica.

1 tutoria alumnes.

1 tutoria pares.

2 hores angles

2 hores de fol

1 hora d’activitats complementàries.

 

 

Cicle formatiu cuina.

 

 

10 Hores de preelaboració i conservació d’aliments.

10 Hores de tècniques culinàries.

3 hores d’administració i gestió de la petita empres.

2 Hores de Fol.

1 hora tutoria

2 Hores Relacions en l’entorn laboral.

2 hores angles.

 

Optativa restauració 4art ESO.

 

2 hores

 

Cap de departament.

 

3 hores.

 

 

PREVISIÓ PER AL CURS 2003-2004.

 

 

1 Professor de matèries bàsiques per a IP

3 Professot tècnics de formació professional

1 Professor d’anglés.

També es sol·licita que els horaris , en el marc de les possibilitats de l’equip directiu, reuneixin les següents característiques:

 

 

 

 

 

 

Atte. El cap de departament d’hoteleria .

 

6- Resultats acadèmics.

(Anexe ,actes )

 

7-Activitats extraescolars ( Anexe)

 

El cap de departament.

 

Sóller a 24 de Juny de 2003

 

 

 

 


 

Memòria cicle formatiu de cuina.  Elaboració de productes culinaris

 IES Guillem Colom Casas novas. Sòller. Juny 2003

 

 

 

 

1:- Especificacions tècniques

 

            Familia Professional: Hoteleria.

            Denominaciò :Cicle formatiu de grau mitjà de cuina.

            Mòdul professional:Elaboració de productes culianris.

            Durada: 260 periodes lectius, 12 hores per setmana.

            Documents base: BOE: nº60 11-3-94. Real decret 2219/1993 17-3-94.

            Nº d’alumnes matriculats a principi de curs: 12

Nº d’alumnes a final de curs: 12

            Nº de baixes: 0

 

2.-Resultats acadèmics.

 

             Tots han aprovat  exepte 2 alumnes que no s’han presentat a les proves de recuperació

 

3.-Recursos didàctics emprats

 

    ( els indicats a la programació)

 

4.-Bibliografia

 

    ( La indicada a la programació)

 

 

5.-Objectius generals assolits:

 

El Indicats a la prograrmació

 

 

6.-Objectiu específics assolits:

 

            6.1 coneixament de les carecterístiques organolèptiques  i utilització de les matèries bàsiques més habitual dins una cuina ( productes vegetals,lactics,càrnics i productes  del mar ) .

            6.2 Adquisiciò del coneixament de conservaciò , netetja, pre-elaboració i posterior cocciò adequada al tipus de producte abans descrit.

            6.3 Coneixament del principals mètodes de cocció .

            6.3 Coneiaxment dels fondos i salses bàsiques.

           

7.- Unitats teòrico/didàctiques realitzades al llarg del curs 2001-2002.

 

           

Nº unitat didàctica

Títol

Data realització

1

Seguretat e higiene dins la cuina.Recordatori del curs anterior

Setembre 2002

2

Tractament culinari de les hortalises

Octubre 2002

3

Característiques i elaboració de puree i cremes

Novembre 2002

4

Aditius alimentaris

Octubre-novembre 2002

5

Història de la gastronomia

Desembre 2002

 

Elaboració de torró

Desembre 2002

6

Aliments transgènics

Gener 2003

7

Descripció del concepte qualitat

Gener 2003

8

Buffet

Gener 2003

9

Buffet

Gener 2003

 

 

 

 

 

 

 

 

7.1-Activitats extraescolars.

 

( veure programació general)

 

8.- Avaluació.

 

            Continua i  avaluant els continguts teòrics amb un màxim d’un 40% del total de la nota i els pràctics amb un 40% del total de la nota . El Restant 20% correspon a : 10% uniformitat,netetja personal . 10% puntualitat i faltes d’assitència.

 

No ha estat necessari realitzar exàmens o proves de recuperació.

 

 

 

9.-Bibliogàfia.

           

            ( La indicada a la programació del mòdul)

 

10 Metodologia.

 

 

            L’ensenyament als cicles formatiu ( sobre tot en els mòdul pràctics ) es complexe . El procés d’ensenyar els continguts es contiuu i progressiu, adaptant-los a cada moment a la evolució pràctic de l’alumne.

             

            També s’intenta adaptar el procès d’ensenyamet a les activitat diàries del departament ( dinar, festes, etc) , intentant que siguin el més semblant possible al mercat laboral.

 

            Els continguts en cada que expresats en unitats didàctiques van sempre enllaçats, abarcant-los tots des de principi fins a final de curs.

 

            Sempre es realitzen sessions teòriques prèvies a les pràctiques.

 

            Es Dota a l’alumne de la suficient autonomia per a pendre decisions i poden autoavaluar-se ell mateix.

 

            Es complementa l’informació oral del professor, amb tots els recursos didàctics disponibles i adequant-los a la realitat laboral.

 

 

                                                                                                      Sóller a 21 de juny de 2003


 

 

IES GUILLEM COLOM CASASNOVAS- SÓLLER

MEMÒRIA DE TUTORIA.

2Cicle Formatiu de Cuina HOT 21

 

 

1.- Confecció dels grups, horaris i grau d’acompliment.

 

            1.1- Confecció dels grups.

 

 

                        El grup de cicle formatiu de cuina, es caracteritzava per estar formar per dos subgrups clarament diferenciats. Aquesta característica ja es feia present al principi de curs de l’any passat , però durant el transcurs dels dos anys la problemàtica que sorgia degut a n’aquesta subdivisió, s’ha anat minvant.

           

            Els grup 1 estava format per alumnes que havien cursat IP , amb un caràcter dominat i xocava amb l’altre grup liderat per una alumne major d’edat ( més de 30 anys de diferència entre els dos grups ). Això feia que amb dos grups volguessin portar el fil conductor del grup . Malgrat aquestes desavinences amb més o menys frialtat s’han acabat d’unir els dos grups.

 

            PER AL CURS VINENT ES PROPOSA LA POSIBILITAT DE TREBALLAR LA DINÀMMICA DE GRUPS, COM UNIFICAR GRUPS MOLT DIFERENCIATS.

 

            1.2 Valoració del grau d’acompliment de l’horari ( per part de l’alumnat).

 

 

            Com sempre hi ha alumnes que són puntuals i venen sempre i d’altres que a la mínima ja falten. No obstant a nivell grupal es pot dir que la puntualitat no és el seu fort, ja que a primera hora era difícil reunir-los tots , però la resta d’hores si que complien l’horari, i més amb els compromisos que adquiria el departament de activitats fora de l’horari lectiu. Es pot dir que a nivell grupal l’assistència a primera hora  ( cada dia )   rondava el 60%.

En general l’assistència a classe general voltava el 70%. De fet dos alumnes han suspès el curs per faltes d’assistència .

 

 

VEURE ANEXE.

  

2.- alumnat: Matrícula i incidències ( altes Baixes, pèrdua del dret a l’avaluació continua)

 

La matrícula a principi de curs era de 12 alumnes , la mateixa que al acabar el curs.

 

Incidències:

 

·        Baixes: 0

·        Pèrdua del dret d’avaluació continua.

o       Per faltes d’assistència:

§         Marga Mora Colomar.

·        Alumna provinent del món laboral, no va venir quasi mai a les classes , però els exàmens de final de curs els va superar àmpliament i sense cap problema, ja que el seu coneixement estava molt per damunt del cicle. ( Feia 12 anys que treballa dins una cuina). Se li va convalidar el mòdul d’FCT

§         Antònia Roig Garcia.

§         Carla Moragues Nadal.

·        Aquestes dues alumnes, per faltes d’assistència perderen el dret a l’avaluació continua i no superaren o no es presentaren als exàmens de recuperació. Malgrat es posaren a la seva disposició totes les facilitats possibles per a la realització d’aquestes proves ( Repetir-les, canvi de dia, possibilitat de realitzar treball). No realitzaren l’FCT , però sels informà que podrien fer-la el més de setembre, però així i hi tot no posaren el més mínim interès per part seva.

 

 

 

3-Tutories.

 

            3.1 Les tutories amb els pares.

 

            Pel que fa al nombre de reunions amb els pares, ha donat els resultats següents.

 

 

Curs

Entrevistes sol.licitades pels pares

Entrevistes sol.licitades pel tutor

Entrevistes realitzades

Telef. Dels pares

Telef. Als pares

Entrevistes individuals amb els alumnes.

 

 

2fcf

 

 

 

3 – Roig-garcia.

 

 

2- Roig-garcia

 

 

5

 

 

vàRIES

 

 

VARIES

 

 

1 PER ALUMNE CADA 15 DIES

 

 

 

3.2- La coordinació dels tutors amb la Direcció.

 

            Valoració de les reunions setmanals.

            Valoració de la col.laboració amb el cap d’estudis.

            Suggeriments.

 

                        “ la coordinació amb l’equip directiu ha estat positiva, molt bona i fructífera , així com la col.laboració del cap d’estudis que ha estat total.

 

  

4. Avaluacions.

 

 Valoració de resultats. (estadístiques per avaluació i assignatura)

Suggeriments.

 

 

Resultats acadèmics.

 

1 avaluació

·        7 Notables

·        1 be

·        1 suficient

·        3 Insuficients.

 

2 Avaluació

·        2 Excel.lents

·        4 Notables

·        2 be

·        2 suficients

·        2 insuficients

 

3 Avaluació ( FCT)

·        1 Exempte.

·        2 no realitzada

·        9 Apte.

 

5. Asumptes disciplinaris i normes de comportament.

 

Valoració de la disciplina del curs.

Suggeriments.

 

No hi ha hagut problemes  disciplinaris.

 

6. Atenció a la diversitat.

 

Valoració de les adaptacions curriculars realitzades i el suport rebut pels alumnes.

Valoració de la coordinació amb el departament d’orientació

Suggeriments.

 

 

No s’han realitzat adaptacions curriculars.

 

7.Relacions amb empreses. Pràctiques.  

 

 Aquest curs són 7 les empreses col·laboradores:

·        Hotel Es port.

·        Restaurant Cas Xorc.

·        Restaurant Bens d’Avall.

·        Restaurant Cas Puers.

·        Hotel Read’s

·        Restaurant Xoriguer.

·        Restaurant can Jaume.

 

La col·laboració ha estat total , posant tota la disposició per part de cada una a l’atenció als alumnes.

 

4 alumnes seguiran treballant a la mateixa empresa que han realitzat l’FCT.

La satisfacció dels alumnes també ha estat total.

 

8.Resultat de la valoració de les tutories per part dels alumnes. ( fulls adjunts)

9.Valoració de les tutories per part dels tutors. ( fulls adjunts)

 

 

Sóller a 20 de Juny de 2003.

Juan Antonio Fernández Vila.


Memòria cicle formatiu de cuina.  Modul . Ofertes gastronòmiques.

           IES Guillem Colom Casasnovas. Sòller. Juny 2003

 

1:- Especificacions tècniques

 

            Familia Professional: Hoteleria.

            Denominaciò :Cicle formatiu de grau mitjà de cuina.

            Mòdul professional:ofertes gastronòmiques

            Durada: 95  periodes lectius, 4 hores per setmana.

            Documents 6 base: BOE: nº60 11-3-94. Real decret 2219/1993 17-3-94.

            Nº d’alumnes matriculats a principi de curs: 12

           

 

Nº d’alumnes a final de curs: 12

            Nº de baixes: 0

 

 

2.-Resultats acadèmics.

 

             Tots han aprovat  exepte 2 alumnes que no s’han presentat a les proves de recuperació

3.-Recursos didàctics emprats

 

    ( els indicats a la programació)

 

 

 

4.-Bibliografia

 

    ( La indicada a la programació)

 

 

5.-Objectius generals assolits:

 

El Indicats a la prograrmació

 

6.-Objectiu específics assolits:

 

            6.1Coneixement dels subsectors de restauració , pastisseria i panaderia, i les seves relacions amb altres empreses.

            6.2 Adquisiciò del coneixament d`ofertes gastronòmiques en termes de : menú, carta,i productes de rebosteria i pastisseria.

            6.3 Coneixament dels aliments i begudes per ofertes gastronòmiques determinades.

            6.4 Coneixement de les pautes d`aprovisionament i utilització de documents .

           6.5 Coneixement dels sistemes de recepció de gèneres al magatzem.

           6.6 Coneixement  dels sistemes d`enmagatzament de gèneres i begudes.

           6.7 Adquisiciò del coneixements de: càlcul de costos de materies primeres, i                  

                 estimació  de preus de venda.

                     

           

 

 

 

7.- Unitats teòrico/didàctiques realitzades al llarg del curs 2002-2003.

 

           

Nº unitat didàctica

Títol

Data realització

1

Identidad i visió general del mòdul.

Setembre 2002

2

Control i recepció de gèneres

Octubre 2002

3

Operacions d`enmagatzament

Novembre 2002

4

Circuits documentals

Novembre 2002

5

Realització de fitxes de gèneres

Desembre 2002

6

Anàlisi d´ofertes gastronòmiques i establiments del sector.

Desembre 2002

7

Anàlisi d´ofertes i expectatives dels clients.

Gener 2003

8

Asignassió de preus a les ofertes gastronómiques

Gener 2003

9

Realització d`ofertes gastronòmiques(Projecte de Sìntesi)

Gener ,Febrer i Març 2003

10

Realització d´ofertes de productes de pastisseria.

Gener , Febrer 2003

 

 

 

 

 

 

 

 

7.1-Activitats extraescolars.

 

( veure programació general)

 

 

8.- Avaluació.

 

            Continua i  avaluant els continguts teòrics amb un màxim d’un 50 %del total de la nota i els pràctics amb un 40% del total de la nota . El Restant 10% correspon a :    puntualitat i faltes d’assitència.

 

 Ha estat necessari realitzar exàmens o proves de recuperació, només en 2 alumnes.

 

 

 

9.-Bibliogàfia.

           

            ( La indicada a la programació del mòdul)

 

10 Metodologia.

 

 

            L’ensenyament als cicles formatiu ( sobre tot en els mòdul pràctics ) es complexe . El procés d’ensenyar els continguts es contiuu i progressiu, adaptant-los a cada moment a la evolució pràctic de l’alumne.

             

            També s’intenta adaptar el procès d’ensenyamet a les activitat diàries del departament ( dinar, festes, etc) , intentant que siguin el més semblant possible al mercat laboral.

 

            Els continguts en cada que expresats en unitats didàctiques van sempre enllaçats, abarcant-los tots des de principi fins a final de curs.

 

            Sempre es realitzen sessions teòriques prèvies a les pràctiques.

 

            Es Dota a l’alumne de la suficient autonomia per a pendre decisions i poden autoavaluar-se ell mateix.

 

            Es complementa l’informació oral del professor, amb tots els recursos didàctics disponibles i adequant-los a la realitat laboral.

 

 

 

                                                                                              Sóller a 21 de juny de 2003


 

Memòria cicle formatiu de cuina. 

Rebosteria i Pastisseria

                                               IES Guillem Colom Casas novas. Sòller. Juny 2003

 

 

 

 

1:- Especificacions tècniques

 

            Familia Professional: Hoteleria.

            Denominaciò :Cicle formatiu de grau mitjà de cuina.

            Mòdul professional:Rebosteria.

            Durada: 175 periodes lectius, 8 hores per setmana.

            Documents base: BOE: nº60 11-3-94. Real decret 2219/1993 17-3-94.

            Nº d’alumnes matriculats a principi de curs: 12

           

 

Nº d’alumnes a final de curs: 12

            Nº de baixes: 0

 

 

2.-Resultats acadèmics.

 

             Tots han aprovat  exepte 2 alumnes que no s’han presentat a les proves de recuperació

 

 

 

 

 

3.-Recursos didàctics emprats

 

    ( els indicats a la programació)

 

 

 

4.-Bibliografia

 

    ( La indicada a la programació)

 

 

5.-Objectius generals assolits:

 

El Indicats a la prograrmació

 

 

6.-Objectiu específics assolits:

 

            6.1 coneixament de les carecterístiques organolèptiques  i utilització de les matèries bàsiques més habitual dins pastisseria ( productes,lactics,ous,farines ,sucres) .

            6.2 Adquisiciò del coneixament d´aprovisionament intern de generes.

            6.3 Coneixament del principals mètodes d´elaboració i conservació de gèneres

de rebosteria i pastisseria.        

            6.4 Coneixament dels  processos de regeneració de productes.

            6.5Adquisició del coneixament d´operacions de finalització , acabat

i decoració de productes de pastisseria.

           6.6 Coneixament de variacions en les el.laboracions de pastisseria i rebosteria.

           

 

 

 

7.- Unitats teòrico/didàctiques realitzades al llarg del curs 2002-2003.

 

           

Nº unitat didàctica

Títol

Data realització

1

Seguretat e higiene dins  el departament de rebosteria.

Setembre 2002

2

Tractament culinari de les mases i/o pastes

Octubre 2002

3

Característiques i elaboració de pans

Octubre,Novembre Desembre 2002

4

Elaboracions de  cremes, farcits i salses.

Octubre-novembre 2002

5

Elaboració de Gelats

Desembre 2002

 

Elaboració de torró

Desembre 2002

6

Elaboracions bàsiques de pastisseria.

Octubre 2002, fins a Març 2003

7

Elaboració de postres.

“            “

8

Acabat i,decoració de postres, pastissos i pans.

Gener ,Febrer 2003

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.1-Activitats extraescolars.

 

( veure programació general)

 

 

 

8.- Avaluació.

 

            Continua i  avaluant els continguts teòrics amb un màxim d’un 40% del total de la nota i els pràctics amb un 40% del total de la nota . El Restant 20% correspon a : 10% uniformitat,netetja personal . 10% puntualitat i faltes d’assitència.

 

No ha estat necessari realitzar exàmens o proves de recuperació.

 

 

 

9.-Bibliogàfia.

           

            ( La indicada a la programació del mòdul)

 

10 Metodologia.

 

 

            L’ensenyament als cicles formatiu ( sobre tot en els mòdul pràctics ) es complexe . El procés d’ensenyar els continguts es contiuu i progressiu, adaptant-los a cada moment a la evolució pràctic de l’alumne.

             

            També s’intenta adaptar el procès d’ensenyamet a les activitat diàries del departament ( dinar, festes, etc) , intentant que siguin el més semblant possible al mercat laboral.

 

            Els continguts en cada que expresats en unitats didàctiques van sempre enllaçats, abarcant-los tots des de principi fins a final de curs.

 

            Sempre es realitzen sessions teòriques prèvies a les pràctiques.

 

            Es Dota a l’alumne de la suficient autonomia per a pendre decisions i poden autoavaluar-se ell mateix.

 

            Es complementa l’informació oral del professor, amb tots els recursos didàctics disponibles i adequant-los a la realitat laboral.

 

 

 

                                                                                              Sóller a 21 de juny de 2003


Memòria cicle formatiu de cuina. 

Tècniques Bàsiques de Servei i Preparació de Begudes.

                                               IES Guillem Colom Casas novas. Sòller. Juny 2003

 

 

1:- Especificacions tècniques

 

            Familia Professional: Hoteleria.

            Denominaciò :Cicle formatiu de grau mitjà de cuina.

            Mòdul professional:Tècniques Bàsiques de Servei i Preparació de Begudes.

            Durada: 260 periodes lectius, 12 hores per setmana.

            Documents base: BOE: nº60 11-3-94. Real decret 2219/1993 17-3-94.

            Nº d’alumnes matriculats a principi de curs: 12

           

 

Nº d’alumnes a final de curs: 12

            Nº de baixes: 0

 

 

2.-Resultats acadèmics.

 

             Tots han aprovat  exepte 1 alumne que no s’ha presentat a les proves de recuperació

 

3.-Recursos didàctics emprats

 

    ( els indicats a la programació)

 

4.-Bibliografia

 

    ( La indicada a la programació)

 

 

5.-Objectius generals assolits:

 

El Indicats a la prograrmació

 

 

 

 

6.-Objectiu específics assolits:

 

            6.1 coneixament de les carecterístiques   i processos de montaje de serveis del tipus: Buffet, Auto-servei i similars .

            6.2 Adquisiciò del coneixament de finalització de plats, davant dels clients i/o

trinxat i desespinat, de carns i peixos.

            6.3 Coneixament dels processos de preparació i servei de begudes sense alcohol

.

            6.4 Coneixament de relació i maridatge de vins amb les diferents elaboracions culinaries.

            6.5Adquisició del coneixament de les diferents tècniques de servei.

 

 

 

7.- Unitats teòrico/didàctiques realitzades al llarg del curs 2002-2003.

 

           

Nº unitat didàctica

Títol

Data realització

1

Seguretat e higiene dins  el restaurant i bar.

Setembre 2002

2

Mise-en-place del local i equips.

Octubre 2002

3

Aplicació de tècniques.Elaboració de plats davant el client

Novembre 2002

4

Aplicació . Trinxat, desespinat i emplatat.

Octubre-novembre 2002

5

Serveis d´aliments

Desembre 2002

6

Servei i elaboració de begudes sense alcohol.

Gener 2003

7

Servei de vins

Gener 2003

8

Atenció al client:pautes.

Gener 2003

9

Planificació de serveis.

Gener 2003

10

Montar el restaurant.

 

11

Aplicació coordinada de totes les tècniques de servei

Gener, Febrer 2003

12                                             Finalització del servei.           Gener, Febrer 2003

 

7.1-Activitats extraescolars.

 

( veure programació general)

 

8.- Avaluació.

 

            Continua i  avaluant els continguts teòrics amb un màxim d’un 40% del total de la nota i els pràctics amb un 40% del total de la nota . El Restant 20% correspon a : 10% uniformitat,netetja personal . 10% puntualitat i faltes d’assitència.

 

No ha estat necessari realitzar exàmens o proves de recuperació.

 

 

 

9.-Bibliogàfia.

           

            ( La indicada a la programació del mòdul)

 

10 Metodologia.

 

 

            L’ensenyament als cicles formatiu ( sobre tot en els mòdul pràctics ) es complexe . El procés d’ensenyar els continguts es contiuu i progressiu, adaptant-los a cada moment a la evolució pràctic de l’alumne.

             

            També s’intenta adaptar el procès d’ensenyamet a les activitat diàries del departament ( dinar, festes, etc) , intentant que siguin el més semblant possible al mercat laboral.

 

            Els continguts en cada que expresats en unitats didàctiques van sempre enllaçats, abarcant-los tots des de principi fins a final de curs.

 

            Sempre es realitzen sessions teòriques prèvies a les pràctiques.

 

            Es Dota a l’alumne de la suficient autonomia per a pendre decisions i poden autoavaluar-se ell mateix.

 

            Es complementa l’informació oral del professor, amb tots els recursos didàctics disponibles i adequant-los a la realitat laboral.

 

 

 

 

                                                                                              Sóller a 21 de juny de 2003


 

MEMÒRIA DE TUTORIA               2002-2003

 

 

 

 

1-Confecció dels grups, horaris i grau d’acompliment.

 

 

1.1-Confecció  dels grups.

El grup estava compost per 12 alumnes  les seves edats eren entre16 i 18anys

 

Alumnes per sexes:

 

HOMES                                                                     DONES

 

Aguilar Mingorance, Miguel Angel        Almendro Peñalver Ana Isabel

Marroig Corpas Francisco                       Martinez Noguera Flora

Núñez Gamundi Jose Antonio                Oliver Socias Laura

Ruiz Paris Juan Manuel                          Padilla Alcala Vanesa         

Valenzuela Pasan Carlos                         Palmer Castell Ana Maria

                                                                Saez Moragues Maria Jesus

                                                                Soler Busquets Margarita  

 

1.2-Valoració del grau d’acompliment de l’horari.

 

No totes les activitats del programa  s’han dut a terme ja que algunes activitats plantejaven actituds ja superades

 

2-Alumnat: matrícula i incidències.

AJUDANT DE RESTAURANT I BAR

Llistat d’alumnes a principi de curs amb el seu resultat acadèmic a final de curs             

1)      Miguel Angel Agular Mingorance......Abandona el curs  en el mes de gener per anar a treballar a la construcció.

2)      Francisco Marroig Corpas..........Supera el curs,  apte a la prova d´accés a CFG Mitjà.Realitzà  l´FCT. .

3)       Flora  Martinez Noguera............Supera el curs ,apte a la prova d´acces a CFG Mitja.Realitzà  l´FCT.

4)      Jose Antonio Núñez Gamundi.......Supera el curs,  apte a la prova d´accés a CFG Mitja .Realitzà l ´FCT.

5)      Laura Oliver Socias........Supera el curs, apte a la prova d´accés a CFG Mitja. Realitzà  l´FCT

6)Vanesa Padilla Alcala......... Supera el curs,  Apte  a la prova d´acces al CFG Mitja.Realitzà l´FCT.

7)Ana Maria Palmer Castell.......Supera el curs, apte a la prova d´accés a CFG Mitjà .Realitzà l´FCT.

8)      Juan Manuel Ruiz Paris....... Supera el curs , no apte a la prova d´accés a CFG Mitja Realitzà l´FCT, accedeix al món laboral

9)      Maria  Jesús Saez Moragues.........Supera el curs,  apte a la prova d´accés a CFG Mitjà.Realitzarà l´FCT.

10)  Margarita Soler Busquets..Supera el curs,apte a la prova d´accés a CFGMitjà.Realitzà l´FCT.

11)  Carlos Valenzuela  Pasan ..... Supera el curs.,no apte a la prova d´accés a CFGMitjà.No supera. l´FCT, Tornarà fer Iniciació Profesional.

12)  Ana Isabel Almendro Peñalver...Abandona el curs el mes de febrer per anar a Granada.

 

3.- Les tutories.

 

3.1-Les tutories amb els pares.

 

. En el moment de començar el curs acadèmic  es va dur a terme una reunió col·lectiva allà  on  vam informar dels objectius generals que es volien aconseguir    

Com cada any  hem tingut com a mínim una reunió individual  amb els pares de cada alumne. 

 

 

 

Pel que fa al nombre de reunions amb els pares ,ha donat els resultats segúents:

 

Curs

Entrevistes sol.licitades pels pares...........................................................4

Entrevistes sol.licitades pel tutor ............................................................15

Entrevistes realitzades............................................................................10

Telef. dels pares ....................................................................................8.

Telef. als pares .......................................................................................50.

Entrevistes individuals amb els alumnes................................................7

 

 

3.2- La coordinació  dels tutors amb la Direcció.

 

Les reunions de tutors de  eren clares amb gran quantitat de documentació  útil per dur a terme les practiques de tutoria

 

Sempre que hem demanat la col.laboració del  director,cap d’estudis o secretari  ens han ajudat  

 

4. - Avaluacions.

Els objectius programats, tractant-se d’alumnes d’Iniciació Professional, han de ser de fàcil consecució. Els alumnes en general superen els objectius programats i ha de servir d’intrducció dels alumnes al món laboral

 

5.-Assumptes disciplinaris i normes de comportament.

 

Hi ha hagut  pocs problemes de disciplina  el seu comportament ha estat molt bo  ja que tenien interes  en les activitats dutes a terme.

 

 

6.- Atenció a la diversitat.

 

 

La valoració de la coordinació amb el departament d’orientació es molt positiva ja que en el moment que sortia algun tipus de problema es solucionava de manera ràpida.

 

 

7.Relacions amb empreses . Pràctiques

 

Memoria de les pràctiques formatives en el centre de treball 2002-2003

Introducció

10 alumnes  han anat a fer les FCT

Els objectius generals han estat superats pels alumnes, només un alumne ,en Carlos Valenzuela no es Apte a la qualificació global i repetirà  el programa de Garantia Social.

Les pràctiques han durar 5 setmanes i tots els alumnes han realitzat 150 hores, +- 8hores diàries cada dia.

El seguiment de les pràctiques s’ha dut a terme els divendres de 10h a 12 h

El tutor del centre educatiu ha visitat les empreses 1 dia cada setmana com a mínim .

Hem controlat els objectius dels coneixements que l’alumnat ha d’ aconseguir, també hem fet un gran seguiment de l’assistència ,puntualitat, atenció a la higiene , compliment de les normes bàsiques d’educació , cortesia i la recerca de la qualitat.

Valoració del tutor del centre de treball.

La valoració és molt positiva , i valoren l’assitència, compliment de les normes basiques d’educació cortesia i motivació.

 

 

Empreses on han realitzat les FCT

Restaurant Can Quiros

Fàbrica de gelats

Restaurant es canyís

El olivo

Restaurant Can Lluís

Restaurant Randemar

Hotel Suliar palace

Restaurant Les oliveres

Restaurant Can Penasso

    

 

8.Resultat de la valoració de les tutories per part dels alumnes.

El  resultats són bons  els alumnes estan satifets de les activitats fetes

 

9.Valoració de les tutories per part dels tutor.

Els resultats de les tutories son molt positius  al llarg del curs hem realitzat tot tipus d’activitats .

-Benvinguda:Activitats d’acollida, presentació i integració.

-Activitats de convivència.

-Normes, objectius i funcionament de la tutoria.

-Objectius i funcions de la tutoria.

-Orientació Acadèmica i professional.

-Sessions d’avaluació.

-Activitats i reunions de pares i mares.

 

 

 

La majoria d’activitats tenien a veure  amb habilitats socials

-------------------------------------------------------------------------

 

Activitats

Autoexploració del jo.

El nostre temps

T’agrada

L’amistat

Escolta activa

Preparació sessio preavaluació

Aprendre a reconeixer/expressar emocions per mitja dels gestos.

Com puc aprendre a trobar solucio als meus problemes

Tecniques de repos de la ment.

Mètodes preventius en el sexe.

Coneixes les drogues.

 

 


MEMÒRIA D’INICIACIÓ PROFESSIONAL CURS 2002-2003

 

 

 

1. PERFIL PROFESSIONAL: SERVEIS RESTAURANT-BAR

 

 

El perfil professional és el de Serveis de Restaurant-Bar ja que a l’Institut hi ha el Cicle Formatiu de Cuina i d’aquesta manera es cobreixen i complementen les dues branques entre si. Fet que permet que una vegada iniciats els alumnes es puguin fer pràctiques de serveis al restaurant del centre.

 

           El perfil professional de Serveis de Restaurant-Bar té molt de futur a Sóller per tenir un entorn meravellós,bona comunicació i esser un lloc de visites turístiques.

 

 

2. PROGRAMACIONS: GENERALS I DE COMPONENTS FORMATIUS.

 

 

2.1. Adaptacions al context  sociolaboral i cultural i a les característiques dels alumnes.

 

Es fa un mòdul de SERVEIS DE RESTAURANT-BAR primer perquè es complementa amb el Cicle Formatiu de Cuina de l’Institut i també per ésser el més adequat al context sociolaboral de la comarca de Sóller ja que una de les seves principals activitats és la turística.

 

 

 

2.2. Grau de consecució dels objectius programats.

 

Els objectius programats, tractant-se d’alumnes d’Iniciació Professional, han de ser de fàcil consecució. Els alumnes en general superen els objectius programats i ha de servir d’intrducció dels alumnes al món laboral aprofitant les pràctiques a empreses.

 

 

 

2.3. Anàlisi de la metodologia emprada.

 

La metodologia és la d’assolir objectius de forma conseqüent i responsable veient el motiu pel qual les coses s’han de dur a terme per obtenir uns resultats adequats per poder ser presentats segons les exigències de les feines pròpies d’un restaurant obert al públic. S’empra aquesta metodologia per ser una de les finalitats de l’Iniciació Professional la sortida dels alumnes al món laboral i l’altra seguir estudis de Cicle Formatiu de Cuina amb una certa base professional i tenir la possibilitat de fer un treball de temporada un poc qualificat dins l’hoteleria.

 

 

2.4. Procés d’avaluació: procediments per avaluar la progressió dels alumnes i criteris de promoció.

 

 

Seguiment individual per part dels professors de totes les activitats realitzades pels alumnes.

 

Reforç de la personalitat i responsabilitat individual i de l’agilitat en la feina.

 

            Fomentar l’autoestima personal.

 

            Valorà la puntualitat i,la bona presència i la higine personal.

 

Explicació i repetició de les pràctiques no assolides.

 

Avaluació conjunta dels professors de Pràctiques, Bàsica , FOL i els professors d’Activitats Complemantàries pel fet de compartir unes hores setmanals dins l’aula  on es detecten els problemes individuals.

 

Reunions setmanals del professorat del departament d’hoteleria per a una posada en comú dels problemes generals o individuals dels alumnes i el professor de Formació Bàsica..

 

 

El llibres utilitzat per el profesor d’especifica aquest any ha estat:Hostelería Curso completo de Servicios . Autor :Asunción López Collado Editorial Paraninfo.

L’any que ve es pot utilizar el mateix llibre.

El Llibre que utilitzarà el profesor de formació básica L’any que ve seràn: Llengua Catalana i literatura,Matemàtiques,Llengua castellana i literatura. Els autors dels llibres són:Joana Maria Coll Servera i Sandra G. Sotelo Ramón.  Edicions Cort L’editorial de les  Illes Balears

 

3.- ALUMNAT.

 

 

3.1.- Alumnes participants totals i per sexes, procedències, baixes (número, causa i anàlisi).

 

 

Els alumnes que han participat en el Programa d’Iniciació Professional al llarg del curs han estat 12 . Han acabat el curs 10 alumnes; 9 han superat el curs i  no l’han superat.3.

 

 

Alumnes per sexes:

 

HOMES                                                                     DONES

 

Aguilar Mingorance, Miguel Angel        Almendro Peñalver Ana Isabel

Marroig Corpas Francisco                       Martinez Noguera Flora

Núñez Gamundi Jose Antonio                Oliver Socias Laura

Ruiz Paris Juan Manuel                          Padilla Alcala Vanesa         

Valenzuela Pasan Carlos                         Palmer Castell Ana Maria

                                                                Saez Moragues Maria Jesus

                                                                Soler Busquets Margarita  

                                                                                                                                                                      

 

Procedència:

 

Alumnes procedents de 2n, 3er  i de 4art D’ESO del propi Institut Guillem Colom Casasnovas,

     

Alumnes procedents del pròpi IES:

 

                  Saez Moragues Maria Jesus , Padilla Alcala Vanesa ,Núñez Gamundi Jose Antonio,Almendro Peñalver Ana Isabel de 4art d’ESO

                   Oliver Socias Laura ,Palmer Castell Ana Maria,Aguilar Mingorance  Miguel Angel de 3er d’ESO

                   Ruiz Paris Juan Manuel , Valenzuela pasan Carlosde 2n d’ESO

                   Marroig Corpas Francisco de Iniciació Profesional de serveis  2001- 2002

                  

 

 

Altres procedències:

 

                    Martinez Noguerra ,Flora i Soler Busquets ,Margarita procedien del Col.legi Sant Vicenç de Paül de Sóller.

          

 

 

    Baixes:

 

Durant el curs 2002/2003  s’ha produit dues baixes.

 

Aguilar Mingorance Miguel Angel.

Almendro Peñalver Ana Isabel.

 

 

3.2.- Progrés i resultats de l’alumnat: Certificacions, sortides (món laboral, prova d’accés, ...). Incloure fotocòpia d’acta final.

AJUDANT DE RESTAURANT I BAr

Llistat d’alumnes a principi de curs amb el seu resultat acadèmic a final de curs             

1)      Miguel Angel Agular Mingorance......Abandona el curs  en el mes de gener per anar a treballar a la construcció.

2)      Francisco Marroig Corpas..........Supera el curs,  apte a la prova d´accés a CFGMitjà.Realitzà  l´FCT. Treballa a un establiment hoteler.

3)       Flora  Martinez Noguera............Supera el curs ,apte a la prova d´acces a CFGMitja.Realitzà  l´FCT.Treballa a un establiment.

4)      Jose Antonio Núñez Gamundi.......Supera el curs,  apte a la prova d´accés a CFGMitja .Realitzà l ´FCT.

5)      Laura Oliver Socias........Supera el curs, apte a la prova d´accés a CFGMitja. Realitzà  l´FCT

6)Vanesa Padilla Alcala......... Supera el curs,  Apte  a la prova d´acces al CFGMitja.Realitzà l´FCT.

7)Ana Maria Palmer Castell.......Supera el curs, apte a la prova d´accés a CFGMitjà .Realitzà l´FCT.

8)      Juan Manuel Ruiz Paris....... Supera el curs , no apte a la prova d´accés a CFGMitja Realitzà l´FCT, accedeix al món laboral

9)      Maria  Jesús Saez Moragues.........Supera el curs,  apte a la prova d´accés a CFGMitjà.Realitzà l´FCT.

10)  Margarita Soler Busquets..Supera el curs,apte a la prova d´accés a CFGMitjà.Realitzà l´FCT.

11)  Carlos Valenzuela  Pasan ..... Supera el curs.,no apte a la prova d´accés a CFGMitjà.No supera. l´FCT,Tornarà fer Iniciació Profesional.

12)  Ana Isabel Almendro Peñalver...Abandona el curs el mes de febrer per anar a Granada.

 

10 alumnes estan orientats a presentar-se a les proves d´accés als cicles formatius de Grau Mitjà

 

 

Durant les  FCT el seu rendiment i desenvolupament personal va esser molt satisfactori,oferint les empreses la possibilat de contractre de feina.a tot . 

.

 

 

El nivell del curs s’ha de considerar molt bò. Podria haver estat més alt amb un poc d’esforç i un poc més de motivació per part de certs alumnes .Els alumnes demostraven interes per anar a fer les FCT

          

          

         Els alumnes han finalitzat el curs amb resultats acadèmics millorables amb un esforç personal,i també a les activitats duites a terme al taller cal destacar el bon resultat obtingut

a les d’Accès aCicles Formatius.      

       

        El grup ha estat compacte sense problemes de convivencia essent receptius a les propostes de les tasques propies del programa.

 

Sortides laborals:

 

 

 

 

     F.O.L.-Formació i Orientació Laboral

 

              La majoria dels alumnes han assistit regularment a classe i han participat mostrant

interès a les activitats i exercicis fets a classe.

  

        L´avaluació d´aquest curs ha sigut satisfactòria i els alumnes han assolit els objectius i

 han aprovat tots .

 

 

Llibre utilitzat aquest curs es :Formación y orientación laboral (ciclos formativos profesionales  Grado Medio) Autores Ana Alvarez,Elisa Maravall.

L’any que ve es pot utilitzar el mateix llibre.

 

 

 

ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES.

 

 

ANGLÈS.

 

                  Funcionament:

                                          Aquest curs ha funcionat de manera acceptable.

 

 

                  Valoració de la programació i compliment:

 

    Els alumnes han assolit els objectius programats                               

 

 

                   Metodologia:

                                      L’ estructura bàsica dels temes impartits té com a base la combinació de les quatre destreses principals d’escriure,llegir,parlar i escoltar.

 

                Criteris d’avaluació i resultats:

                                                                 De les quatre destrese he tengut amb compte bàsicament les d’entrendre i parlar malgrat que el reforç a nivell escrit ha sigut força important.A l’hora d’avaluar els alumnes el més important ha estat el seguiment de les classes i la seva actitud envers  l’assignatura                            

 

 

Llibre utilitzat aquest curs es :Powerbase Beginner Student’s Book.Powerbase Begonner Student’s study Book  Editorial Longman

L’any que ve es pot utilitzar el mateix llibre.

 

ACTIVITATS REALITZADES

 

 

1)          Durant tot el curs els alumnes han fet un servei de menjador el dijousi un servei de bar el dimecres.

2)     Cercar bolets i classificar-los a la finca pública de Menut

3)      Festa de les verges. ( bunyols)

4)      Visita a l´Hotel Dorint

5)     Visita l´IES CALVIA i dinar a l´hotel escola Playa de Santa Ponça

6)      Sopar de gala per a professor i personal no docent.( Sopar de Nadal)

7)     Fer Crespells per l´institut.

8)      Visita empresa de catering EUREST.

9)     Buffet de gala.

10)Concurs d´amanides

11) Visita a sanitat ( carnet de manipuladors d´aliments)

12) Visit a Menorca

13) Assistèncis i participació a la Mostra de formació Professional al recinte d’IFEBAL.

                    

 

4. EQUIP DE PROFESSORS.

 

 

4.1. Organització:

 

Organització:Enric Gaya Miró  Professors de Taller, ha impartit les quinze hores setmanals dels mòduls corresponents dels Serveis de Restaurant-Bar, als alumnes d’Iniciació Profesional . Una hora relacionades amb tutoria.Una hora de reunió del departament, més les hores de FCT.I .

 

Josep Vicens Colom, Professor d’EGB, ha impartit les nou hores setmanals de Formació Bàsica,,una hora de Coordinació amb el departament d´hoteleria..

 

Isabel Cotillo, Professora d’Anglès, ha impartit tres hores setmanals d’Anglès a l’hoteleria.

 

      Jose Gonzalez Martinez professor d´Hoteleria,  ha impartit dues hores setmanals de FOL.

                       

 

4.2. Tasques de coordinació, seguiment i avaluació.

 

 

Les tasques de coordinació i seguiment s’han duit a terme setmanalment i sobretot durant la hora  setmanal que han coincidit els professors de Taller i el professor de Formació Bàsica en el propi taller.També a vegades han assistit a les reunions de departament l’Equip Directiu per exposar i discutir temes propis del departament i problemàtiques relacionades amb ell.

 

Les tasques de coordinació i seguiment entre el Tutor i els professors d’Activitats Complementàries s’han resolt puntualment en converses tengudes en temps d’esplai.

 


 

Les tasques de coordinació i seguiment del grup d’Iniciació Professional i la resta de l’Institut s’han resolt directa i puntualment entre el cap d´estudis , el tutor i professors.

 

           Les tasques d’avaluació s’han realitzat durant les sesions d’avaluació que també ha servit per discutir les problemàtiques generals del curs.

 

La coordinació amb els pares s’ha resolt amb una reunió a l’inici del curs per explicar el desenvolupament del curs. . Les qüestions puntuals s’han resolt amb entrevistes amb els pares tant al centre com fora del centre i amb cridades telefòniques.

Per alguns problemes puntuals , han intervingut l´Equip directiu directament, amb la

col.laboració del tutor i resta de professors del curs.

 

 

L’avaluació ha estat contínua, positiva i raonada. Contínua: s’ha avaluat tant el Taller com la Formació Bàsica i la FOL tenint en compte el procés d’aprenentatge individual i marcant directrius de grup partint de les possibilitats personals de l’alumne. Positiva i raonada: sempre s’ha destacat el progrés tenint en compte la disponibilitat i la facilitat de cada alumne, les correccions s’han fet partint de la feina realitzada destacant lo ben fet per donar a entendre lo que havia de millorar. Valorant l’iniciativa i autoestima personal.

 

 

 

 

4.3. Formació, activitats realitzades i necessitats detectades.

 

Durant aquest curs els professors Enric Gayà Miró  , ha assistit a:

Curs Prevenció de riscs laborals  30h

Curs de Formació en Qualitat     40h

Curs d’informatica Básica           24h

CursTecnicas de comunicación y expresión oral  30h

Curs Noves tecnologies              30h

 

           Jose Gonzalez Martinez ha assistit al Curs Noves tecnologies 30h            

     .

 

5. RECURSOS HUMANS

 

 

5.1. Resum de recursos emprats:

 

L’Institut està dotat de professorat i instal.lacions suficients per impartir la Garantia Social i el professorat té experiència per haver estat dins el programa.

 

S’han utilitzat els recursos de que disposa l’Institut i els recursos de fora de l’Institut fent visites.

 

 

5.2. Idoneïtat dels recursos per les necessitats del programa:

 

L’Institut està dotat dels recursos idonis per desenvolupar el programa d’Iniciació Professional, sempre es pot disposar de més recursos i conèixer les innovacions. Les instal.lacions necessiten les adaptacions puntuals a les exigències del mercat.

 

 

 

ACTIVITATS DE TUTORIA

 

Els alumnes del curs d’Iniciació Professional han disposat durant el curs d’una hora setmanal d’activitats de tutoria que s’adaptava bastant amb les programades pel departament d’Orientació pel 3er i 4rt curs d’ESO.

 

A més de les activitats de tutoria els alumnes d’Iniciació Professional necessiten un altre tipus de tutoria que és la de correcció constant d’actituts adquirides al llarg de la seva escolaritat que difereixen de la resta d’alumnes. Donat el nombre reduït d’alumnes moltes de les reflexions es poden fer extensives a tot el grup, altres és necessari agafar individualment a l’alumne i fer-li entendre la necessitat de corregir actituts, hàbits, vocabulari ...

 

Fomentar la puntualitat, l’aspecte físic relacionat amb les formes de vestir adequades als llocs de feina, correcció d’expresions i gests,

 

    També cal senyalar que s´ha realizat unTALLER DE LA VIDA DELS ROMANS. A  carrec del CONSELL INSULAR.

 

 

 

6. VALORACIÓ GENERAL DEL PROGRAMA, CONCLUSIONS I    PROPOSTES DE MILLORA.

 

 

 

La valoració general del programa és  positiva ja que amb ell s’aconsegueix que els alumnes que patien una certa apatia per les activitats que desenvolupaven al centre i que per ells es convertia en una rutina i pèrdua de temps passen a ser alumnes actius i interessats per les activitats i tasques que han de desenvolupar per poder aconseguir els objectius marcats pel Departament d’Hoteleria de l’Institut. (Poder tenir obert el restaurant “BEN CUINAT” del taller d’hoteleria amb serveis de bar durant els esplais) i també poder participar al final de curs a les pràctiques d’empresa essent un pont per obtenir la primera feina.

 

      Aquesta valoració no es millor per la manca de motivació de certs  alumnes que varen iniciar el programa; la major part començaren amb poques ganes i només volian cumplir l´expedient de cara als seus pares i no haver de posar-se a treballar.;però cal destecar l’interès domostrat per altres i les ganes de col.loborar del alumnes amb més dificultats formatives bàsiques.

 

      Els deu  alumnes que han finalitzat les FCT, varen millorar la seva motivació i la seva actitut

personal envers la feina diaria. , estant molt satifets amb les FCT

.

Per obtenir un millor rendiment i més posibilitats de continuar els estudis de Cicles Formatius, seria desitjable que els alumnes siguin, majoritariament  dels cursos superiors de l’ESO per estar més formats a nivell acadèmic però sobre tot a ser més madurs i tenir una visió més pròxima al món laboral..

 

       Les tasques que han desenvolupat els professors dedicats a impartir la Iniciació Professional són tasques que suposen molta dedicació i adaptació envers els alumnes pel propi tipus d’alumnat, provocant un esgotament professional per esser una feina de constant seguiment d’un alumnat amb una personalitat característica; malgrat notar uns progressos i una millora de relació amb el professorat al llarg del curs notant la maduració de l’alumne, és convenient que el professorat rebi qualque alicient per part de l’administració que pot ser la realització de cursets creatius relacionats amb aquest tipus d’alumnat.

 

                                             

                                                                                Sóller,25 de Juny de 2003


 

ACTES de reunió i AVALUACIÓ   del  departament d’hoteleria

 

 

Sóller a  5 de setembre de 2002.

 

 

Professors assistents :

Pep linares

Pep vicenç

Juan Antonio Fernandez.

Enric Gayà.

 

 

         Reunits els professors abans esmentats , i essent les 10:30 es tracten els següents punts:

 

·        Es presenta a Enric Gayà com a nou professor de làrea pràctica.

·        Es reparteixen les hores i assignatures del grup de garantia social i FP.

·        Es proposa sol.licitat a l’equip directiu un professor de l’aera pràctica a mitja jornada.

·        Enric i Pep Linares informen que la setmana que ve no vendran a l’IES ja que tenen un curset del CEP.

·        En comença a preparar les diferents programacions. ( es marquen les directiu per a fer-les.

 

Signat:

 Juan  Antonio Fernàndez

Cap de departament d’hoteleria

 

 

Acta de reunió  del

departament d’hoteleria

 

 

Sóller a  26  de setembre de 2002.

 

 

Professors assistents :

Pep Gonzalez

Pep vicenç

Juan Antonio Fernandez.

Enric Gayà.

 

 

         Reunits els professors abans esmentats , i essent les 13:00 es tracten els següents punts:

 

·        Lectura i aprovació de l’acta anterior amb data de 5 de setembre .

·        S’informa que Pep linares a permutat la plaça amb Pep Gonzalez i serà ell el nou professor de l’assignatura de pràctiques de cuina ( pastisseria a 2cfc ) i fol a IP

·        Es fa una evaluació inicial del començament de les clases i es marca el 10 d’octubre com a primer dia de restaurant i 9 d’octubre de cafeteria.

·        Es demana com va l’elaboració de programacions.

 

Signat:

 Juan  Antonio Fernàndez

Cap de departament d’hoteleria

 

 

Acta de reunió  del  departament d’hoteleria

 

 

Sóller a  15 d’octubre  de 2002.

 

Professors assistents :

Pep Gonzàlez

Pep vicenç

Juan Antonio Fernandez.

Enric Gayà.

 

 

         Reunits els professors abans esmentats , i essent les 10:30 es tracten els següents punts de la convocatòria del 14 d’octubre . Amb el següent ordre del dia :

 

·        Lectura i aprovació de l’acta anterior amb data de 26 de setembre.

·        S’entregen i es revisen a cada un dels professors del departament , les programacions dels diversos mòduls

·        S’indica que a les programacions s’ha de completar amb les tècniques d’estudi i els temes transversals

·        Es Comenten les següents sortides extraescolars.

 

1) Activitats per el dia de les verges ( VENDA DE BUNYOLS) dia 21 d’octubre

2) Visita al càterins Eurest el proper 22 d’octubre.

3) excursió a lluc a cercar bolets el proper 5 d’octubre.

4) Sopar de Nadal el proper 13 de desembre.

5) Torrons per a la segona setmana de desembre.

 

 

·        S’informa que la setmana que ve es realitzarà una exposició de maquinària culinària antiga al menjador

·        Es realitza una avaluació inicial dels a lumnes

·        S’estableix un torn de precs i suggeriments

 

Signat:

 Juan  Antonio Fernàndez Vila

Cap de departament d’hoteleria

 

 

 

Acta de reunió  del  departament d’hoteleria

 

 

Sóller a 18 de novembre de 2002.

 

 

 

Professors assistents :

 

Enric Gayà

Pep Gonzàlez.

Pep Vicenç

Juan Antonio Fernández.

 

 

 

         Reunits els professors abans esmentats , i essent les 10:30 es tracten els següents punts de la convocatòria del 13 de desembre . Amb el següent ordre del dia :

 

·        Lectura i aprovació de l’acta acterior.

·        Es comenta que el proper dijous hi ha convocada una vaga de professorar. Es parla que el departament la secundarà.

·        Es començen a organitzar el sopar de nadal ( es fixa la data de 13 des.) i l’elaboració i venda de torrons ( venda 4 i 5 de des.)

·        Les tasques de treball per al sopar del 13 de desembre queden amb el següent ordre:

Ip: Coctail i aperitius.

Cf: La resta del menú ( sorbet, carn , peix i postre).

 

·        Es designa el lloc per a la distribució del grup musical i les taules pel sopar.

·        Es marca el pre de 25€ per al menú.

·        S’estableix un torn de precs i suggeriments.

 

Signat:

 Juan  Antonio Fernàndez Vila

Cap de departament d’hoteleria                                                                     

 

 

Acta de reunió  del  departament d’hoteleria 10 de gener

 

 

Professors assitents

 

Enric Gayà

Pep Gonzàlez.

Pep Vicenç

Juan Antonio Fernández.

 

 

 

         Reunits els professors abans esmentats , i essent les 11:00 h        es tracten els següents punts de la convocatòria del    8 de gener                

  . Amb el següent ordre del dia :

 

 

Acords:

  Dia 23 de gener excursió a l’hotel Dorint i playa de santa ponsa.

 

Pel març visita a la mostra f’fp .

 

S’iniciaran els contactes amb l’equip directiu per a organitzar la festivitat de sant antoni

 

Signat:

 Juan  Antonio Fernàndez Vila

Cap de departament d’hoteleria                

                                                     

 

 

 

ACTA D’AVALUACIÓ   - PRIMERA AVALUACIÓ

 

 

CURS:   Cicle formatiu Cuina 2º           Grup:

 

 

 

1.- Asistens:

 

Professors:

 

Nicole Segura.

Pep Gonzàlez

Juan Antonio Fernández.

Maribel ( CAP)

 

Alumnes:

Encarnación Chavero. ( en lloc del delegat, que estava malalt)

Gabriel Aguareles ( subdelegat)

 

Assistència , clima convi.,comport.,treball i participació, habilit. Instrumentals, etc

 

·                            Essent les 13:35 de dia 18 de desembre de 2002 , s’inicia la reunió d’avaluació amb la presentació dels assistents.

·                             Començen els alumnes manifestant la seva no conformitat en el sistema d’avaluació i els seus criteris, ja que , segons ells, els resultats són injust , perque es conte per igual , per exemple, els treballs presentat a darrera hora i els entregats en el seu moment.

·                            Per part dels professors es remarca l’importància de l’assistència I la puntualitat.

 

 

Valoració del rendiment acadèmic del alumnes.

 

·                            El grup es bó però hi ha una certa deixadesa per part d’algunes persones ( alumnes)  pel que respecta a la puntualitat

 

 

 

 

Casos particulars ( integració , estrangers, amb adaptació, probl. Comportament, etc)

 

·                            Margarita mora Colomar, treballa i la seva assistència a clase es pràcticament nula. Malgrat això els seus coneixaments culinaria són elevates, per la qual cosa per faltes d’assistència perdrà el pret a avaluació contiunua i realitzaràq un examen final.

·                            Carla Moragues Nadal, partir a anglaterra a treballar, en teoria fins 9 de novembre, però encara no ha vingut i possiblement el temps ( si ve a la segona a valuació ) no li basti per a aprobar

·                             Antonia Roig te molts de problemes familiars i el seu rendiment baixa dia a dia. Ja s’ha parlat amb la familia i amb ella , però no es veu rápida sol.lucio ( a partit de casa seva i no es medica de forma correcta)

·                            La resta d’alumnes més o manco van be.

 

 

Propostes de solució, acords sobre els problemes detectats.

 

 

 

·                            A l’hora de encomar treballs es marcarà una data llímit i desprès d’ella no s’aceptaran.

·                            S’incidirà en la prohibició de fumar als vestuaris d’hoteleria.

·                            Es realitzarà una reunió amb els alumnes següents ( carla, marga i antonia, per tal  de tractar  els seus problemes)

 

   Sóller, 18 de desembre de 2002.        

 

 

 

Signat :

 

 

 

 

 

Acta de reunió  del  departament d’hoteleria 10 de gener

 

 

Professors assitents

 

Enric Gayà

Pep Gonzàlez.

Pep Vicenç

Juan Antonio Fernández.

 

 

 

         Reunits els professors abans esmentats , i essent les 11:00 h        es tracten els següents punts de la convocatòria del    8 de gener                

  . Amb el següent ordre del dia :

 

 

Acords:

  Dia 23 de gener excursió a l’hotel Dorint i playa de santa ponsa.

 

Pel març visita a la mostra f’fp .

 

S’iniciaran els contactes amb l’equip directiu per a organitzar la festivitat de sant antoni

 

Signat:

 Juan  Antonio Fernàndez Vila

Cap de departament d’hoteleria                

                    

  

 

ACTA D’AVALUACIÓ   - SEGONA  AVALUACIÓ

 

 

CURS:   Cicle formatiu Cuina 2º           Grup:

 

 

 

1.- Asistens:

 

Professors:

 

Nicole Segura.

Pep Gonzàlez

Juan Antonio Fernández.

 

 

Alumnes:

Fco Jesus Lopez Gomila ( Delegat)

Gabriel Aguareles ( subdelegat)

 

Assistència , clima convi.,comport.,treball i participació, habilit. Instrumentals, etc

 

·                            Essent les 13:35 de dia 5 de març, s’inicia la reunió d’avaluació amb la presentació dels assistents.

·                             Començen els alumnes manifestant la seva no conformitat en el sistema de faltes d’assitència, i demanen perqué no s’els a fet entrega de les faltes de març. Cosa a la que es respon que fins dia 10 de març els professors tenen temps per a passar-les a l’ordinador, i que mai s’han entregat tant prest ( 5 de març)

·                            Per la qual cosa ses demana una reunió quant aquestes estiguin impreses.

·                            Per part dels professors es remarca l’importància de l’assistència I la puntualitat.

 

 

 

 

 

 

 

Valoració del rendiment acadèmic del alumnes.

 

·                            El grup es bó però hi ha una certa deixadesa per part d’algunes persones ( alumnes)  pel que respecta a la puntualitat

 

 

 

 

Casos particulars ( integració , estrangers, amb adaptació, probl. Comportament, etc)

 

·                            Margarita mora Colomar, treballa i la seva assistència a clase es pràcticament nula. Malgrat això els seus coneixaments culinaria són elevates, per la qual cosa perdé el drets a avaluació continua i se li realitzà unes proves final que superà sense problemes. També demanà l’exempció del mòdul d’FCt, que se li concedí, ja que duu 8 anys treballant dins cuina.

·                            Carla Moragues Nadal, per faltes d’assitència també perdé el dret a l’avaluació continua. Se li realitzà unes proves de recuperació de la primera i segona avaluació. Pel que fa a les proves de cuina ,les de la primera avaluació les superà, malgrat arribar 1h tard a l’exàmen. A les proves de la segona avaluació ni tan sols hi va comparèixer. Per la qual cosa no superà els mòdul de Cuina, amés d’altres dos.

·                             Antonia Roig te molts de problemes familiars i el seu rendiment baixa dia a dia. Ja s’ha parlat amb la familia i amb ella , però no es veu rápida sol.lucio ( a partit de casa seva i no es medica de forma correcta) .

                        -Malgrat els esforços fets no a assolit els mínims dels cicle , per la qual cosa NO SUPERA EL CURS

·                            Pel que fa a la resta d’alumnes superer tots els mòduls i son proposats per a realitzar l’FCT, i iniciar-lo el proper 17 de març.

 

-Xisca Quetglas, Rest. Xoriguer

-Pilar Garcia. Hotel Read’s

-Xesc Lopez. Rest Bens d’avall.

-Maite Millón i Silvia Martínez. Rest. Cas Xorc

-Lewellin Garves. Rest Can Jaume

-Gabriel Aguareles/Encarnación Chavero ( Pendent de confirmació)

-Marta Barbero. Rest. Cas Puers

 

 

 

 

Propostes de solució, acords sobre els problemes detectats.

 

 

 

Queda pendent la reunió per comentar el tema de les faltes.

 

 

                                                                       Sóller, 5 de març de 2003      

 

 

 

Signat :

 

 

 

 

 

Acta de reunió  del  departament d’hoteleria 21 de març de 2003

 

 

Professors assitents

 

Enric Gayà

Pep Gonzàlez.

Pep Vicenç

Juan Antonio Fernández.

 

 

 

         Reunits els professors abans esmentats , i essent les 11:00 h        es tracten els següents punts, amb el següent ordre del dia :

 

 

           Signat:

 Juan  Antonio Fernàndez Vila

Cap de departament d’hoteleria                

        

                       

                        Acta recuperació alumnes , Carla Moragues i Antonia roig.

 

 

Presents :

Juan Antonio Fernandez Vila.

Pep Gonzàlez.

 

Eseent les 8:00 de dia 24 de març i després d’observar els resultats acadèmics dels abans citats alumnes s’acorda realitzar una recuperació dels mòduls supesosos el 19,29 i  30.

 

 

Els continguts de les proves s’exposaran a la reunió del 28 de març a les 11:00h entre els professors i alumnes implicats.

 

 

 

El cap de departament.

 

 

 

 

 

 

 

Acta de reunió  del  departament d’hoteleria 8 de d’abril de 2003

 

 

Professors assitents

 

Enric Gayà

Pep Gonzàlez.

Pep Vicenç

Juan Antonio Fernández.

 

 

 

         Reunits els professors abans esmentats , i essent les 11:15h        es tracten els següents punts, amb el següent ordre del dia :

 

 

 

·        Precs i suggeriments.

           Signat:

 Juan  Antonio Fernàndez Vila

Cap de departament d’hoteleria                

 

 

 

 

                

 

Acta de la reunió amb els alumnes de pràctiques. 28/04/03

 

 

Alumnes presents:

 

·        Lewewlin Graves Baxter

·        Pilar Garcia Castell

·        Marta Barbvero Alvarez

·        Biel Aguareles Chavero

·        Encarnación Chavero Silva.

·        Xisca Quetglas.

·        Silvia Vicenç.

 

Alumnes Ausents:

 

·        Xesc Lopez

·        Maite Millon

 

 

Professors : Juan Antonio Fernandez Vila, Pep Gonzàlez.

 

 

 

Cap de cuina del Hotel Es Port. Sr Mateo .

 

 

Es tractan el següents punts.

 

·        Recordar les normes de cumplimentació del quadern de pràctiques.

·        Recordar i compimentar la devolució dels doblrers de menorca.

·        Tornar treballs d’esquemes del buffet.

·        Complimentació del questionari d’autoavaluació.

·        N’Encarna es queixa del seu centre de treball, ja que troba que no pot seguir el programa formatiu. Se li recorda que l’alumne s’adapta a l’empresa i que la seva empresa realitza altres activitats que no es troben al programa formatiu.

 

 

 

 

                                                                                  Sóller  a 28 d’abril de 2002.

 

 


 

 

Logo Formació Professional de Qüalitat

Deixa la teva opinió sobre aquesta pàgina als correus: 

  parlemdecuina@hotmail.com  o bé a webmaster@cuinant.com

Juan Antonio Fernández Vila.
Copyright © 2004-05 [www.cuinant.com]. Reservats tots els drets.
Revisat el: 11-06-2005 18:20:28.