Documentació útil

Mòdul d'FCT

Informe valolatiu del tutor d'empresa (FCT) (.doc)
Autoavaluació del Módul d’FCT per part del tutor de l’empresa (.doc)
Full Autoavaluació del Mòdul de  pràctiques d'fct per part de l'alumne  (.doc)
Full de control i seguiment de visites a l’empresa col·laboradora amb el mòdul d’FCT (.doc)
Full d’acta de reunió amb alumnes en pràctiques ( fct)  (.doc)
Memòria final de les pràtiques formatives (.doc)
Memòria compensació desplaçaments del professorat (.doc)
Memòria compensació desplaçament de l'alumnat  (.doc)

BOIB nº( 16.01.03) Ordre del Conseller d'educació per la qual és regula el procés d'FCT

(.pdf)
Mòduls pràctics

Fitxa de treball ( receptes, elaboració i organització)

(.doc)

Convocatòria concurs d'amanides

(.jpg)

Activitat didàctica: Visita al mercat de l'Olivar (Palma)

(.doc)
Cap de departament  
Informació canvi horaris ( Carta pels pares)  Informació mostra de cuina (pares) (.doc)
Logo IES, Logo FPq, Logo CAIB, Logo UIB (.doc)
Document per a la pèrdua del dret a evaluació contínua (.doc)
Base anunci diari ( Restaurant) (.doc)
Base per a peticions a l'equip directiu (.doc)
DOCUMENTS OFICIALS, BOE, BOIB.  

Resolució de la directora general de Formació Professional per la qual es dicten instruccions per regular l’organització i el funcionament dels programes d’iniciació professional en centres educatius sostinguts amb fons públics, per al curs 2007/08

accés web

(.pdf)

BOE  25 febrer 2000 R.D.2002/200 (manipulació alimentària)

(.doc)

Decret 112/2006, de 29 de desembre, de qualitat de la convivència en els centres docents sostinguts amb fons públics de la ncomunitat autònoma de les Illes Balears.

accés web

(.pdf)

REAL DECRETO 1396/2007, de 29 de octubre, por el que se establece el título de Técnico en Cocina y Gastronomía y se fijan sus enseñanzas mínimas.

accés web

(.pdf)

REAL DECRETO 1399/2007, de 29 de octubre, por el que se establece el título de Técnico en npanadería, repostería y confitería y se fijan sus enseñanzas mínimas

accés web

(.pdf)
   

 

 

Deixa la teva opinió sobre aquesta pàgina als correus: 

  parlemdecuina@hotmail.com 

Juan Antonio Fernández Vila.
Copyright © 2004-09 [www.cuinant.com]. Reservats tots els drets.
Revisat el: 08-10-2009 10:11:34.